Ερευνητικό Έργο το οποίο εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 –2020.

Τίτλος: Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Oenovation

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ1ΕΔΚ-04747

Ιστοσελίδα έργου: http://www.oenovation.aua.gr/