• Spata Farm
  • Kopaida Farm
  • Mavromati Farm
  • Oropos Farm
  • Plant nursery
  • Servise provision to the Agricultural University of Athens