Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Γ.Π.Α. ιδρύθηκε ως Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το 1993 με το Π.Δ. 268/93 το οποίο αποτελεί και το καταστατικό που διέπει τη λειτουργία της (ΦΕΚ 114/09-07-1993) και εδρεύει στην Αθήνα.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που τις έχουν παραδοθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για διαχείριση, αξιοποίηση ή εκμετάλλευση. Αυτά είναι :

  • το Αγρόκτημα Κωπαΐδας
  • το Αγρόκτημα Σπάτων
  • το Αγρόκτημα Μαυροματίου
  • το Αγρόκτημα Ωρωπού
  • το Φυτώριο

Σκοπός της Εταιρείας είναι

  • Η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Γ.Π.Α
  • Η προώθηση της ορθότερης διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, προς πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Για την διενέργεια των παραπάνω πράξεων απαιτείται απόφαση του Δ.Σ αυτής ή εξουσιοδοτημένο οργάνου της.

Η διαχείριση υπόκειται στους κανόνες τόσο της χρήσης και επιμελούς διαχείρισης αλλότριας περιουσίας και της επιχειρηματικής λογικής.

Στόχος της Εταιρείας είναι

Η αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής.

Οι πόροι της Εταιρείας είναι

  • Το ποσοστό επί των εισπράξεων από τη διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου. Η Εταιρεία για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της εισπράττει ορισμένο ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Γ.Π.Α, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
  • Η προμήθεια από τα έσοδα που προέρχονται από την εκποίηση και διαχείριση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων του Γ.Π.Α.